За безопасната експлоатация на асансьорите освен качествения асансьорен сервиз, осъществяван от квалифицирани техници при спазване на европейските стандарти, допринасят и редица предпазни устройства, много от които скоро ще станат задължителни за всеки асансьор.

Според предназначението си устройствата за безопасност се делят на няколко основни групи – за ограничаване на товара, за осигуряване на безопасното отваряне и затваряне на вратите, за регулиране на скоростта на движение, за аварийна комуникация и осветление.

Поради продължаващите случаи на съзнателно или несъзнателно претоварване на асансьорите, в добавка към ясното посочване на тяхната товарноносимост се въвеждат задължителни системи срещу претоварване, които при отчитане на свръхтовар не позволяват асансьора да тръгне, и освен това може да подадат звуков или визуален сигнал за претоварването, така че то да бъде отстранено.

Вратата на асансьорната кабина е особено важен елемент за осигуряване безопасността на пътниците. Необходимостта вратата на кабината да се затвори, за да тръгне асансьора, ограничава сериозно шанса от попадане на предмети между кабината и стените на шахтата, поради което устройствата, възпрепятстващи движението на кабината при отворена врата са от ключово значение за безопасността. Евродирективите предвиждат пространството, в което движи асансьорната кабина, да е достъпно само за сервиз и ремонт. Други устройства, свързани с вратата на кабината, са тези, които контролират нейното автоматично затваряне (примерно чрез фотоклетка), а също и т. нар. безопасни краища, които предпазват от затискане на пътник или неговия багаж от вратата като спират затварянето при попадане на предмет между краищата на вратата.

За удобната и безопасна употреба на асансьора – особено от хора в неравностойно положение и възрастни граждани – са незаменими системите за нивелация, които при спиране осигуряват подравняването на пода на кабината със съответната етажната площадка. За асансьори, които ще се ползват изключително от тези категории пътници, са задължителни и врати с подходящ размер, позволяващи достъп на инвалидни колички и други помощни средства за придвижване, а също и специално проектирани системи за контрол, маркирани с Брайлова азбука.

Скоростта на асансьора се контролира от системи за аварийно спиране при превишаване на максималната допустима скорост за движение, особено при слизане. Те се делят на два вида – такива, които водят до рязко спиране, и такива които спират кабината постепенно. Първия вид е неподходящ за асансьори, развиващи високи скорости, понеже могат да доведат до травми на пътниците и до повреди по механизма на асансьора. Прогресивните спирачи представляват заклинващи устройства, които се активират при превишаване на зададената максимална допустима скорост, и осигуряват плавно и безопасно спиране на асансьора.

Допълнителни аварийни инсталации осигуряват комуникацията между пътниците в асансьора и 24 часов център за асансьорен сервиз (понеже системите, които произвеждат звуков сигнал в самата сграда често не биват чути или не предизвикват реакция), а също и аварийно осветление за случаите на спиране на тока, което да издържи до отстраняване на повредата от асансьорни техници, като се препоръчва източника да може да осигури осветление в продължение на поне 3 часа.